General terms for Barking Platform

 

Viimati uuendatud: 8.12.2020

These General Terms shall apply to all relations between Barking and the User related to the use of the Barking Platform (as defined below) as well as certain aspects of User Agreements concluded through the Barking Platform (as defined below). By signing up in the Barking Platform, the User agrees to the application and content of these General Terms. 

 1. MÕISTED 

Barking

means Barking OÜ, registry code 12801774, address Peterburi tee 49, Tallinn 11317, Estonia. 

“Barking Platform”

means the mobile application and related platform, including webpage at https://www.barking.ee, operated by Barking as information society service and virtual marketplace that (i) enables the participating Providers to provide information about their available Services to the Users so that the Users can book and order the Services and enter into User Agreements with the Providers and pay for Services and (ii) performs certain other functions made available by Barking from time to time, such as provision of access to gated parking spaces.

"User"

means any person that has registered a user account on the Barking Platform and uses the services of the Barking Platform through that user account.

“User Agreement”

means the agreement concluded through the Barking Platform between the Client and the Provider for the provision of the Service ordered by the Client on the specific terms and conditions applicable to such Service as made available through the Barking Platform. 

“Client”

means any User of the Barking Platform that has placed an Order and enters into a User Agreement with the Provider through the Barking Platform.

“Service”

means the service offered by the Provider through Barking Platform, including (i) granting parking spaces into the use of motorists (including those in parking garages, parking lots and city streets), (ii) providing car wash and related services to motorists and (iii) other services offered by Providers through Barking Platform from time to time. 

“Provider”

means an entity that offers its Services to Clients through the Barking Platform. 

“Service Fee”

means the price and/or fee (together with applicable value added, sales or other taxes where applicable) that the Client has to pay to the Provider for the ordered Service. 

“Order”

means the order that the Client has placed with the Provider through Barking Platform to book and use the Service.

“Additional Terms”

mean any additional terms and conditions applicable to a specific Service as made available through the Barking Platform, or on the site of providing the Service by the Provider. 

“General Terms”

means these terms and conditions applicable to the relationship between Barking and the Client in relation to the use of the Barking Platform by the Client.

  1. LEGAL FRAMEWORK 
   1. The Barking Platform enables the Users to book and order the Services from the Providers. 
   2. For the provision of Service through Barking Platform, a User Agreement is concluded directly between the Client and the Provider. A User Agreement is deemed to be concluded from the moment the Order is confirmed on the Barking Platform. 
   3. By operating the Barking Platform, Barking acts only as a provider of the information society service and is not a party to any User Agreement. Barking is not the provider of the Services and is not liable in any way for the performance of the Services. 
   4. Section 2.3 shall not apply to the extent Barking itself acts as the provider of the parking service with respect to certain parking spaces in which case Barking shall be considered the Provider with respective rights and obligations. 
   5. By operating the Barking Platform, Barking acts as the agent for the Providers in relation to mediation of User Agreements between the Providers and the Clients. As the agent, Barking has been authorised by each Provider to receive payments from the Clients on behalf of the respective principal and forward the received funds, subject to agreed deductions, to the Providers. 
   6. In addition to these General Terms, the booking, ordering and paying for specific Services may be governed by Additional Terms applicable specifically to such Services. By ordering such Services the Client confirms that it has read and understood the Additional Terms and agrees to be bound by them. 
  2. BARKING PLATFORM
   1. Barking shall make reasonable efforts to make the Services available 24 hours a day, seven days a week, but does not warrant that the access will be uninterrupted. Access may be interrupted, among others, for scheduled and unscheduled maintenance. 
   2. Barking võib Barking Platvormi erinevaid osasid muuta või eemaldada, muuta Barking Platvormi funktsioone ja omadusi ning lisada või eemaldada Barking Platvormil olevaid Teenusepakkujaid osaliselt või tervikuna igal ajal ilma eelnevalt teavitamata. 
   3. Barking Platvorm võib sisaldada linke teistele veebilehtedele ja teenustele või kolmandate osapoolte sisule. Barking ei väljenda seeläbi toetust mistahes lingitud veebilehtedele, kolmandate isikute sisule või teabele, materjalidele, toodetele või teenustele mis asuvad või mis on kättesaadavad nimetatud linkide kaudu. Lingitud veebilehtedele sisenemine ja nende kasutamine, samuti sellistel veebilehtedel oleva või nende kaudu kättesaadava teabe, materjali, toodete ja teenuste kasutamine toimub Kliendi enda vastutusel. 
  3. Kasutajakontod
   1. Barking Platvormile juurdepääsemiseks loob Kasutaja endale kasutajakonto, logib Barking Platvormile sisse kolmanda osapoole liidese kaudu (näiteks Google, Facebook, Apple vt), mobiilinumbri kaudu või muu meetodi kaudu, mille kasutamist Barking Platvormi vahendusel võimaldatakse. 
   2. Kasutajakonto loomise või Barking Platvormile sisselogimisega loetakse, et Kasutaja on nõustunud käesolevate Üldtingimustega. 
   3. Kasutaja tagab, et kasutajakonto loomisel või Barking Platvormile sisselogimisel esitatud kogu teave on õige, täpne ja täielik ning et kolmandate isikute kontod, mida sisse logimiseks kasutatakse, kuuluvad Kasutajale. 
   4. Kasutaja hoiab kasutajakonto detaile konfidentsiaalsena. Kasutaja teavitab Barkingut mistahes turvanõuete rikkumisest või kasutajakonto autoriseerimata kasutamisest viivitamata pärast vastavast rikkumisest teada saamist. 
   5. Kui Kasutaja kahtlustab, et tema Barking Platvormiga seotud krediitkaart või muu maksevahend on varastatud ja/või kolmas isik kasutab seda pettuste toimepanemiseks, peab Kasutaja Barkingut sellest viivitamata teavitama. Kuni sellise teavituse saamiseni ei vastuta Barking mis tahes pettuste eest, mis on Kasutaja krediitkaardiga kolmandate isikute poolt Kasutaja kontol toime pandud. 
   6. Juhul kui Barking Platvormile sisselogimiseks kasutatakse Kasutaja mobiilinumbrit seotakse Kasutaja mobiilinumber konkreetse Kasutaja kontoga ja lisatakse Barkingu andmebaasi. Kui Kasutaja ei kasuta enam nimetatud mobiilinumbrit, peab ta Barkingut sellest viivitamata teavitama, et Kasutaja konto andmeid oleks võimalik anonümiseerida. Kui Kasutaja ei teavita Barkingut mobiilinumbriga seotud muudatustest, võib mobiilsideoperaator anda mobiilinumbri järgmisele isikule, kellel oleks Barking Platvormile sisse logides võimalik näha Kasutaja andmeid. 
  4. Tellimuste esitamine, MAKSMINE JA ARVELDAMINE 
   1. Kliendil on võimalik valida ja tellida Barking Platvormi kaudu Teenuseid. Kliendil ei ole võimalik Tellimusest taganeda ega seda tühistada. 
   2. Klient peab tasuma Teenusepakkujale Teenustasu vastavalt Tellimuse kinnitamise hetkel Barking Platvormil näidatud summas, ning lisaks leppetrahvid või muudatused Teenustasu suuruses, mille tasumiseks võib Klient olla kohustatud vastavalt käesolevatele Üldtingimustele või mistahes Täiendavatele Tingimustele (sealhulgas, kuid mitte ainult vastavalt parkimisteenuse kasutamise tingimustele). Barking Platvormil toodud Teenustasu võib erineda Teenusepakkuja tegevuskohas näidatud hindadest ja tasudest. Barking Platvormil näidatud Teenustasu võib aeg-ajalt enne Tellimuse esitamist muutuda. 
   3. Barking on õigustatud rakendama ja nõudma kliendilt leppetrahvi ja muudetud suurusega Teenustasu vastava kalendrikuu lõpus, mille jooksul leidis aset Kliendi tegevus või tegevusetus, mis andis aluse leppetrahvi nõudmiseks või Teenustasu suuruse muutmiseks. 
   4. Barking, tegutsedes Teenusepakkuja agendina, koostab ja väljastab Kliendile Teenusepakkuja nimel arve või informatiivse tšeki Teenustasu eest ning võtab vastu Teenusepakkuja nimel Kliendi makse arvete eest. Barking on volitatud Teenusepakkuja nimel küsima Kliendilt Teenustasu ning edastama summad (arvestades kokkulepitud mahaarvamisi) vastavale volitajale.
   5. Kõiki makseid teostatakse Kliendi pangakaardilt või muult maksevahendilt, mis on Kasutaja poolt Barking Platvormile sisestatud. Makseid töödeldakse läbi kolmandast isikust maksevahendaja. Tellimuse kinnitamisega autoriseerib Klient makse oma pangakaardi või muu sobiva maksevahendiga Teenustasu suuruses summas, pärast mida reserveeritakse vastav summa Kliendi pangakaardil või muul maksevahendil. Tellimusega seotud makse sooritatakse ja Kliendi pangakaarti või muud maksevahendit debiteeritakse 72h jooksul alates Tellimuse kinnitamisest. 
   6. Kliendi Kasutajalepingust tulenevad maksekohustused loetakse Teenusepakkuja suhtes täidetuks, kui Barking on kinni pidanud Teenustasu Kliendi krediitkaardil ja on vastava summa Kliendi krediitkaardilt debiteerinud, või kui makse on teostatud muu sobiva maksevahendiga. Kui Teenustasu ei saa Kliendi krediitkaardilt maha võtta, ei edastata Tellimust Teenusepakkujale. 
  5. KAEBUSED 
   1. Kui Kliendil on Teenuste osas mis tahes kaebusi, soovitatakse Kliendil võtta ühendust otse vastava Teenusepakkujaga kasutades selleks Barking Platvormil näidatud kontaktandmeid. 
   2. Sellest hoolimata võib Klient lisaks informeerida ka Barkingut vastavast kaebusest esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui ühe kuu möödudes vastava Teenuse osutamisest. Sellisel juhul võib Barking nõuda tõendeid või selgitusi kaebuse asjaolude kohta. Kuigi Barking ei ole Teenuse pakkujaks ning ei vastuta Teenuse pakkumise eest, võib Barking üritada vahendada Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõbraliku lahenduse leidmist. 
  6. TÜHISTAMINE JA KASUTAMISE PEATAMINE
   1. Barking on õigustatud eemaldama Kliendi Barking Platvormilt koheselt ja/või keelduda Tellimustest või need tühistada, kui Klient kuritarvitab Barking Platvormi või tekitab sellele kahju, kui Barkingul on mõistlik alus arvata, et Klient on Barking Platvormi kasutamise käigus toime pannud pettuse või kui Klient ei täida muul viisil oma Üldtingimustest tulenevaid kohustusi.  
  7. LITSENTSEERIMINE, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA ANDMETÖÖTLUS
   1. Registreerudes Barking Platvormil annab Barking Kasutajale tagasivõetava, mitteeksklusiivse, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi Barking Platvormi kasutamiseks Teenuste tellimise ja nende eest tasumise eesmärgil. 
   2. Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse Barkingu poolt või nimel Üldtingimuste alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas Barking Platvorm ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad Barkingule. Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või muul viisil tuvastada Barking Platvormi või mis tahes muu Baringu kasutatava tarkvara lähtekoodi või kasutada mis tahes Barking Platvormi andmeid ärieesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil kui Barking Platvormi ettenähtud eesmärgil kasutamine. Kasutaja võib Barking Platvormi kasutada üksnes oma isiklikel mitteärilistel eesmärkidel. 
   3. Kasutajate ja Klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud Privaatsuspõhimõtetes, mis on kättesaadavad Barking Platvormil. 
  8. VASTUTUS
   1. Teenusepakkuja vastutab ainuisikuliselt mistahes tellitud Teenuse ja sellel esineda võivate puuduste või sellega seotud probleemide eest ning mistahes teiste Kasutajalepingu täitmise puudujääkide eest ning Barking ei võta selle eest mingit vastutust. 
   2. Barking Platvormi pakutakse Kasutajale ainult „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel. Barking ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Barking Platvormil. Barking ei anna mistahes kinnitusi, garantiisid ega lubadusi seoses Barking Platvormi omaduste, funktsioonide ja kvaliteediga, sealhulgas seoses äratuntavate või varjatud puuduste esinemisega ja sobivusega tavaliseks või spetsiifiliseks eesmärgiks. 
   3. Barking ja Klient vastutavad teisele poolele mistahes alusel (sealhulgas Üldtingimuste või muul alusel) tekkinud kahju eest üksnes otsese varalise kahju ulatuses. Kumbki pool ei vastuta mistahes saamata jäänud tulu, ärivõimaluse kaotamise, oodatud säästu või kasumi või mistahes muu kaudse kahju eest. 
   4. Barkingu kogu vastutus Kliendi ees seoses Barking Platvormi kasutamisega või muul alusel on piiratud summaga, mis vastab Kliendi poolt nõude tekkimisele eelnenud viimase kuue kuu jooksul makstud Teenustasude summaga. 
   5. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu juhul, kui kahju põhjustatakse tahtluse või raske hooletuse tõttu. 
  9. MUUD SÄTTED
   1. Barking jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Üldtingimustes, laadides muudetud Üldtingimused üles Barking Platvormile ning teavitades sellest kõiki Kasutajaid kasutades selleks Kasutaja poolt sisselogimisel avaldatud e-posti aadressi või telefoninumbrit. Barking on õigustatud tegema muudatusi ka Täiendavates Tingimustes, teavitades sellest Kliente (juhul kui teavitamine on asjakohane). 
   2. Barking Platvormi kasutamisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti materiaalõigust. Tarbijast Kliendil on lisaks võimalik kasutada talle kohalduvast õigusest imperatiivselt tulenevaid õigusi. 
   3. Juhul kui Üldtingimustest tulenevat vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Harju Maakohtus, Tallinnas, Eestis. Tarbijast Kliendi puhul määratakse kohtualluvus vastavalt tarbija suhtes imperatiivselt kohalduvatele sätetele. 
   4. Kui Üldtingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik ingliskeelne versioon. 

Kuukaardi tellimus

Kuukaardi tellimus