Parkimisteenuse kasutamise tingimused

Viimati uuendatud: 07/12/20

Barking Platvormi Kasutaja, kes on sõlminud Kasutajalepingu Parkla Operaatori poolt pakutava parkimisteenuse kasutamiseks, kohustub kasutama Parkimiskohta vastavalt järgmistele tingimustele. 

  1. Start of the Parking Time. The Parking Time shall start from the moment of the User informing via the Mobile Phone Application about starting their parking.
  2. Parkimisaja lõpp. Kasutaja õigus Parkimiskohta kasutada lõppeb Parkimisaja lõppemisel. Parkimisaeg kulgeb kuni hetkeni, mil Kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise lõpetamisest ja väljub parklast, kumb iganes toimub hiljem. Kui Kasutaja ei teata parkimise lõpetamisest, loetakse, et Parkimisaeg kestab kuni Parkimisperioodi möödumiseni. Barking OÜ ei ole kohustatud Parkimistasu alandama või hüvitama mistahes kulusid või kahju, mis tuleneb sellest, kui Kasutaja ei teata Parkimiskohalt lahkumisel Mobiilirakenduse kaudu Parkimisaja lõppemisest;
  3. Opening the Barrier. If entry into or exit from the Parking Spot is restricted by a Barrier, the Mobile Phone Application provides the User with the opportunity to open the Barrier via the Mobile Phone Application upon starting and ending their parking. Barking OÜ shall have the right to set up the Modem in the manner of not opening the Barrier before getting a confirmation from the settlement service provider about the payment of the Parking Fee, the Booking Fee, other payments stemming from the Parking Contract as well as a Contract Penalty.
  4. Sõiduki parkimine. Kasutaja on kohustatud:
   1. kasutama Parkimiskohta üksnes normaalmõõtmetes omal jõul liikuva registreeritud sõiduauto ilma haagiseta või mootorratta parkimiseks;
   2. parkimisel tegutsema mõistlikult viisil, mis kõige vähem häirib teisi isikuid;
   3. kasutama Parkimiskohta üksnes Kasutaja poolt Mobiilirakenduses märgitud registreerimisnumbriga sõiduki parkimiseks;
   4. Kui Parkimiskoht on hõivatud või Parkimiskoha kasutamine on muul viisil füüsiliselt takistatud selliselt, et Kasutajal ei ole võimalik mootorsõidukit Parkimiskohale parkida:
   a) kohustub Kasutaja teatama sellest Mobiilirakenduses toodud kontaktidel Barking OÜ-le, kes edastab teate Parkimiskoha valdajale;
   b) kui 15 minuti jooksul ei ole takistust kõrvaldatud (Parkimiskohta vabastatud), on Kasutajal õigus Mobiilirakenduse kaudu Parkimislepingust taganeda, kusjuures sellisel juhul ei ole Kasutajal kohustust Parkimistasu ega Broneerimistasu tasuda.
   5. järgima Parkimiskoha kasutamisel Parkimislepingu tingimusi, Üldtingimusi ning seadusest tulenevaid nõudeid ning Parkimiskoha suhtes kehtivaid sisekorraeeskirju ja kinnistu või ehitise valdaja ühekordseid korraldusi.
  5. Parkimiskoha vabastamine. Parkimisaja lõppemisel vastavalt ülal punktis 2 kirjeldatule on Kasutaja kohustatud tasuma Üldtingimustest tulenevad tasud ning Parkimiskoha vabastama. Kui Kasutaja ei vabasta Parkimiskohta Parkimisaja lõpuks (s.h. juhul, kui Kasutaja on Mobiilirakenduse kaudu tasunud Parkimistasu ja/või avanud Tõkise, kuid faktiliselt jätkab Parkimiskoha kasutamist), on Barking õigustatud korrigeerima Kasutaja poolt tasumisele kuuluvat Parkimistasu vastavalt allpool punktis 6 sätestatule. Kasutaja loetakse Parkimislepingust tulenevad kohustused täitnuks juhul, kui ta on Mobiilirakenduse kaudu tasunud Üldtingimustes sätestatud tasud ning oma sõidukiga Parkimiskohalt lahkunud.
  6. Parkimistasu korrigeerimine. Barking on õigustatud nõudma kliendilt Parkimistasu mistahes ajaperioodi eest, mis jääb mitme lühiajalise parkimisaja vahele samal kalendripäeval samas Parklas, millisel juhul loetakse, et Kasutaja on kasutanud Parkimiskohta kogu perioodi vältel alates esimese Parkimisaja algusest nimetatud kalendripäeval kuni viimase parkimisaja lõpetamiseni samal kalendripäeval. 

Kuukaardi tellimus

Kuukaardi tellimus