Barking platvormi kasutamise üldtingimused

 

Viimati uuendatud: 8.12.2020

Üldtingimused kohalduvad kõigile suhetele, mis luuakse Barkingu ja Kasutaja vahel seoses Barking Platvormi (defineeritud allpool) kasutamisega ja Barking Platvormi kaudu Kasutajalepingute sõlmimisega (defineeritud allpool). Barking Platvormiga liitumisel nõustub Kasutaja nende Üldtingimuste kohaldumise ja sisuga. 

 1. MÕISTED 

Barking

on Barking OÜ, registrikood 12801774, aadress Peterburi tee 49, Tallinn 11415 Eesti. 

Barking Platvorm

on mobiilirakendus ja sellega seotud platvormid, sealhulgas veebileht https://www.barking.ee, mida haldab Barking infoühiskonnateenuse ja virtuaalse turuna, mis võimaldab (i) osalevatel Teenusepakkujatel jagada Kasutajatele teavet Teenusepakkuja Teenuste kohta selliselt, et Kasutajatel on võimalik broneerida ja tellida Teenuseid, sõlmida selleks Teenusepakkujaga Kasutajalepinguid ning tasuda Teenuste eest, ning (ii) kasutada ka teatud teisi funktsioone, mille Barking Platvormil kättesaadavaks teeb, näiteks juurdepääs aiaga piiratud parkimiskohtadele. 

Kasutaja

on mis tahes isik, kes on registreerinud Barking Platvormil kasutajakonto ning kasutab selle konto kaudu Barking Platvormi teenuseid.

Kasutajaleping

on leping, mis sõlmitakse Barking Platvormi vahendusel Kliendi ja Teenusepakkuja vahel Kliendi poolt tellitud Teenuse osutamiseks kooskõlas Barking Platvormi kaudu avaldatud ja Teenusele kohalduvate eritingimustega. 

Klient

on Barking Platvormi mis tahes Kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Teenusepakkujaga Platvormi kaudu Kasutajalepingu.

Teenus

on Teenusepakkuja poolt Barking Platvormi vahendusel pakutav teenus, sealhulgas (i) parkimiskohtade andmine mootorsõiduki kasutaja valdusesse (hõlmates ka parkimiskohtasid, mis asuvad garaažides, parklates ja linnatänavatel), (ii) autopesu ja sellega seonduvate teenuste pakkumine, ja (iii) muud teenused, mida Teenusepakkujad aeg-ajalt Barking Platvormi vahendusel pakuvad. 

Teenusepakkuja

on mistahes ettevõte, mis pakub Klientidele Barking Platvormi kaudu Teenuseid. 

Teenustasu

on see hind ja/või tasu (kohaldumise korral koos vastava tulu- müügi- või muude maksudega), mille Klient kohustub tasuma Teenusepakkujale tellitud Teenuse eest. 

Tellimus

on tellimus, mille Klient on esitanud Teenusepakkujale Barking Platvormi kaudu Teenuse broneerimiseks ja kasutamiseks.

Täiendavad Tingimused

on mistahes täiendavad tingimused, mis kohalduvad konkreetsele Teenusele, mida Barking Platvormi kaudu pakutakse, või mis on esitatud Teenusepakkuja Teenuse osutamise kohas. 

Üldtingimused

on käesolevad tingimused, mis kohalduvad Barkingu ja Kliendi vahelisele suhtele seoses Barking Platvormi kasutamisega Kliendi poolt.

  1. ÕIGUSLIK RAAMISTIK 
   1. Barking Platvorm võimaldab Kasutajatel broneerida ja tellida Teenusepakkujatelt Teenuseid. 
   2. Teenuse osutamiseks Barking Platvormi vahendusel sõlmitakse otse Kliendi ja Teenusepakkuja vahel Kasutajaleping. Kasutajaleping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil Tellimus Barking Platvormil kinnitatakse. 
   3. Barking Platvormi haldamisel tegutseb Barking üksnes infoühiskonna teenuse osutajana ning ei ole Kasutajalepingu osapool. Barking ei ole Teenuste pakkuja ning ei vastuta ühelgi viisil Teenuse osutamise eest. 
   4. Lõikes 2.3 toodu ei kohaldu ulatuses, milles Barking tegutseb ise parkimisteenuse pakkujana teatud parkimiskohtade osas, millisel juhul on Barking Teenusepakkuja rollis ning talle laienevad vastavad õigused ja kohustused. 
   5. Barking Platvormi haldamisel tegutseb Barking Teenusepakkujate agendina seoses Kasutajalepingute vahendamisega Teenusepakkujate ja Klientide vahel. Iga Teenusepakkuja on volitanud Barkingut kui agenti Klientidelt vastava Teenusepakkuja nimel makseid vastu võtma ning edastama saadud vahendid Teenusepakkujatele, arvestades kokkulepitud mahaarvamisi. 
   6. Lisaks käesolevatele Üldtingimustele võivad konkreetsete Teenuste broneerimisele, tellimisele ja nende eest tasumisele kohalduda Täiendavad Tingimused, mis on konkreetse Teenuse põhised. Vastava Teenuse tellimise korral kinnitab Klient, et ta on lugenud ja aru saanud Täiendavatest Tingimustest ning nõustub nende kohaldamisega. 
  2. BARKING PLATVORM
   1. Barking teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada Teenuste kättesaadavus 24h päevas seitse päeva nädalas, kuid ei taga Teenuste tõrgeteta kättesaadavust. Teenuste kättesaadavus võib olla takistatud muuhulgas nii korraliste kui erakorraliste hooldustööde jaoks. 
   2. Barking võib Barking Platvormi erinevaid osasid muuta või eemaldada, muuta Barking Platvormi funktsioone ja omadusi ning lisada või eemaldada Barking Platvormil olevaid Teenusepakkujaid osaliselt või tervikuna igal ajal ilma eelnevalt teavitamata. 
   3. Barking Platvorm võib sisaldada linke teistele veebilehtedele ja teenustele või kolmandate osapoolte sisule. Barking ei väljenda seeläbi toetust mistahes lingitud veebilehtedele, kolmandate isikute sisule või teabele, materjalidele, toodetele või teenustele mis asuvad või mis on kättesaadavad nimetatud linkide kaudu. Lingitud veebilehtedele sisenemine ja nende kasutamine, samuti sellistel veebilehtedel oleva või nende kaudu kättesaadava teabe, materjali, toodete ja teenuste kasutamine toimub Kliendi enda vastutusel. 
  3. Kasutajakontod
   1. Barking Platvormile juurdepääsemiseks loob Kasutaja endale kasutajakonto, logib Barking Platvormile sisse kolmanda osapoole liidese kaudu (näiteks Google, Facebook, Apple vt), mobiilinumbri kaudu või muu meetodi kaudu, mille kasutamist Barking Platvormi vahendusel võimaldatakse. 
   2. Kasutajakonto loomise või Barking Platvormile sisselogimisega loetakse, et Kasutaja on nõustunud käesolevate Üldtingimustega. 
   3. Kasutaja tagab, et kasutajakonto loomisel või Barking Platvormile sisselogimisel esitatud kogu teave on õige, täpne ja täielik ning et kolmandate isikute kontod, mida sisse logimiseks kasutatakse, kuuluvad Kasutajale. 
   4. Kasutaja hoiab kasutajakonto detaile konfidentsiaalsena. Kasutaja teavitab Barkingut mistahes turvanõuete rikkumisest või kasutajakonto autoriseerimata kasutamisest viivitamata pärast vastavast rikkumisest teada saamist. 
   5. Kui Kasutaja kahtlustab, et tema Barking Platvormiga seotud krediitkaart või muu maksevahend on varastatud ja/või kolmas isik kasutab seda pettuste toimepanemiseks, peab Kasutaja Barkingut sellest viivitamata teavitama. Kuni sellise teavituse saamiseni ei vastuta Barking mis tahes pettuste eest, mis on Kasutaja krediitkaardiga kolmandate isikute poolt Kasutaja kontol toime pandud. 
   6. Juhul kui Barking Platvormile sisselogimiseks kasutatakse Kasutaja mobiilinumbrit seotakse Kasutaja mobiilinumber konkreetse Kasutaja kontoga ja lisatakse Barkingu andmebaasi. Kui Kasutaja ei kasuta enam nimetatud mobiilinumbrit, peab ta Barkingut sellest viivitamata teavitama, et Kasutaja konto andmeid oleks võimalik anonümiseerida. Kui Kasutaja ei teavita Barkingut mobiilinumbriga seotud muudatustest, võib mobiilsideoperaator anda mobiilinumbri järgmisele isikule, kellel oleks Barking Platvormile sisse logides võimalik näha Kasutaja andmeid. 
  4. Tellimuste esitamine, MAKSMINE JA ARVELDAMINE 
   1. Kliendil on võimalik valida ja tellida Barking Platvormi kaudu Teenuseid. Kliendil ei ole võimalik Tellimusest taganeda ega seda tühistada. 
   2. Klient peab tasuma Teenusepakkujale Teenustasu vastavalt Tellimuse kinnitamise hetkel Barking Platvormil näidatud summas, ning lisaks leppetrahvid või muudatused Teenustasu suuruses, mille tasumiseks võib Klient olla kohustatud vastavalt käesolevatele Üldtingimustele või mistahes Täiendavatele Tingimustele (sealhulgas, kuid mitte ainult vastavalt parkimisteenuse kasutamise tingimustele). Barking Platvormil toodud Teenustasu võib erineda Teenusepakkuja tegevuskohas näidatud hindadest ja tasudest. Barking Platvormil näidatud Teenustasu võib aeg-ajalt enne Tellimuse esitamist muutuda. 
   3. Barking on õigustatud rakendama ja nõudma kliendilt leppetrahvi ja muudetud suurusega Teenustasu vastava kalendrikuu lõpus, mille jooksul leidis aset Kliendi tegevus või tegevusetus, mis andis aluse leppetrahvi nõudmiseks või Teenustasu suuruse muutmiseks. 
   4. Barking, tegutsedes Teenusepakkuja agendina, koostab ja väljastab Kliendile Teenusepakkuja nimel arve või informatiivse tšeki Teenustasu eest ning võtab vastu Teenusepakkuja nimel Kliendi makse arvete eest. Barking on volitatud Teenusepakkuja nimel küsima Kliendilt Teenustasu ning edastama summad (arvestades kokkulepitud mahaarvamisi) vastavale volitajale.
   5. Kõiki makseid teostatakse Kliendi pangakaardilt või muult maksevahendilt, mis on Kasutaja poolt Barking Platvormile sisestatud. Makseid töödeldakse läbi kolmandast isikust maksevahendaja. Tellimuse kinnitamisega autoriseerib Klient makse oma pangakaardi või muu sobiva maksevahendiga Teenustasu suuruses summas, pärast mida reserveeritakse vastav summa Kliendi pangakaardil või muul maksevahendil. Tellimusega seotud makse sooritatakse ja Kliendi pangakaarti või muud maksevahendit debiteeritakse 72h jooksul alates Tellimuse kinnitamisest. 
   6. Kliendi Kasutajalepingust tulenevad maksekohustused loetakse Teenusepakkuja suhtes täidetuks, kui Barking on kinni pidanud Teenustasu Kliendi krediitkaardil ja on vastava summa Kliendi krediitkaardilt debiteerinud, või kui makse on teostatud muu sobiva maksevahendiga. Kui Teenustasu ei saa Kliendi krediitkaardilt maha võtta, ei edastata Tellimust Teenusepakkujale. 
  5. KAEBUSED 
   1. Kui Kliendil on Teenuste osas mis tahes kaebusi, soovitatakse Kliendil võtta ühendust otse vastava Teenusepakkujaga kasutades selleks Barking Platvormil näidatud kontaktandmeid. 
   2. Sellest hoolimata võib Klient lisaks informeerida ka Barkingut vastavast kaebusest esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui ühe kuu möödudes vastava Teenuse osutamisest. Sellisel juhul võib Barking nõuda tõendeid või selgitusi kaebuse asjaolude kohta. Kuigi Barking ei ole Teenuse pakkujaks ning ei vastuta Teenuse pakkumise eest, võib Barking üritada vahendada Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõbraliku lahenduse leidmist. 
  6. TÜHISTAMINE JA KASUTAMISE PEATAMINE
   1. Barking on õigustatud eemaldama Kliendi Barking Platvormilt koheselt ja/või keelduda Tellimustest või need tühistada, kui Klient kuritarvitab Barking Platvormi või tekitab sellele kahju, kui Barkingul on mõistlik alus arvata, et Klient on Barking Platvormi kasutamise käigus toime pannud pettuse või kui Klient ei täida muul viisil oma Üldtingimustest tulenevaid kohustusi.  
  7. LITSENTSEERIMINE, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA ANDMETÖÖTLUS
   1. Registreerudes Barking Platvormil annab Barking Kasutajale tagasivõetava, mitteeksklusiivse, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi Barking Platvormi kasutamiseks Teenuste tellimise ja nende eest tasumise eesmärgil. 
   2. Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse Barkingu poolt või nimel Üldtingimuste alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas Barking Platvorm ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad Barkingule. Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või muul viisil tuvastada Barking Platvormi või mis tahes muu Baringu kasutatava tarkvara lähtekoodi või kasutada mis tahes Barking Platvormi andmeid ärieesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil kui Barking Platvormi ettenähtud eesmärgil kasutamine. Kasutaja võib Barking Platvormi kasutada üksnes oma isiklikel mitteärilistel eesmärkidel. 
   3. Kasutajate ja Klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud Privaatsuspõhimõtetes, mis on kättesaadavad Barking Platvormil. 
  8. VASTUTUS
   1. Teenusepakkuja vastutab ainuisikuliselt mistahes tellitud Teenuse ja sellel esineda võivate puuduste või sellega seotud probleemide eest ning mistahes teiste Kasutajalepingu täitmise puudujääkide eest ning Barking ei võta selle eest mingit vastutust. 
   2. Barking Platvormi pakutakse Kasutajale ainult „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel. Barking ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Barking Platvormil. Barking ei anna mistahes kinnitusi, garantiisid ega lubadusi seoses Barking Platvormi omaduste, funktsioonide ja kvaliteediga, sealhulgas seoses äratuntavate või varjatud puuduste esinemisega ja sobivusega tavaliseks või spetsiifiliseks eesmärgiks. 
   3. Barking ja Klient vastutavad teisele poolele mistahes alusel (sealhulgas Üldtingimuste või muul alusel) tekkinud kahju eest üksnes otsese varalise kahju ulatuses. Kumbki pool ei vastuta mistahes saamata jäänud tulu, ärivõimaluse kaotamise, oodatud säästu või kasumi või mistahes muu kaudse kahju eest. 
   4. Barkingu kogu vastutus Kliendi ees seoses Barking Platvormi kasutamisega või muul alusel on piiratud summaga, mis vastab Kliendi poolt nõude tekkimisele eelnenud viimase kuue kuu jooksul makstud Teenustasude summaga. 
   5. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu juhul, kui kahju põhjustatakse tahtluse või raske hooletuse tõttu. 
  9. MUUD SÄTTED
   1. Barking jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Üldtingimustes, laadides muudetud Üldtingimused üles Barking Platvormile ning teavitades sellest kõiki Kasutajaid kasutades selleks Kasutaja poolt sisselogimisel avaldatud e-posti aadressi või telefoninumbrit. Barking on õigustatud tegema muudatusi ka Täiendavates Tingimustes, teavitades sellest Kliente (juhul kui teavitamine on asjakohane). 
   2. Barking Platvormi kasutamisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti materiaalõigust. Tarbijast Kliendil on lisaks võimalik kasutada talle kohalduvast õigusest imperatiivselt tulenevaid õigusi. 
   3. Juhul kui Üldtingimustest tulenevat vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Harju Maakohtus, Tallinnas, Eestis. Tarbijast Kliendi puhul määratakse kohtualluvus vastavalt tarbija suhtes imperatiivselt kohalduvatele sätetele. 
   4. Kui Üldtingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik ingliskeelne versioon. 

Kuukaardi tellimus

Kuukaardi tellimus