Kasutaja tingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Kohaldatavus. Käesolevad Üldtingimused kohalduvad Barking OÜ poolt Mobiilirakenduse kaudu sõlmitud Parkimislepingutele ja Teenuse osutamisele ning on Parkimislepingu lahutamatuks osaks.
  2. Lepingu ese. Lepingu alusel annab Barking Kasutajale määratud ajaks kasutada (allrendile) Parkimiskoha ja osutab Mobiilirakenduse kaudu Teenust.
  3. Teenus. Barking OÜ osutab Mobiilirakenduse kaudu Kasutajale Teenust, mille sisuks on vabade, broneeritud ja hõivatud Parkimiskohtade kuvamine Kaardirakendusel reaalajas ning võimaluse loomine Parkimislepingute sõlmimiseks, Parkimisaja fikseerimiseks, Parkimistasu ja muude Üldtingimustes sätestatud tasude tasumiseks ning Modemi kaudu Parkimiskohale sisenemiseks või sealt väljumiseks. Teenus ei hõlma Barking OÜ kohustust tagada, et info Parkimiskohtade kohta on õige ega seda, et Kasutajal on reaalselt võimalik Parkimiskohal parkida (s.o. Parkimiskoht on tegelikkuses vaba, parkimine ei ole teiste isikute poolt või muul viisil takistatud ja Parkimiskoht vastab heakorra- ja ohutusnõuetele).
  4. Parkimislepingu pooled. Parkimislepingu poolteks on Barking OÜ ja Kasutaja.
  5. Õigusaktid. Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Lepinguga tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised teenuse osutamist või Lepingu poolte vahelist õigussuhet muul viisil reguleerivad õigusaktid.
  6. Mõisted. Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Arveldustasu on mobiili- või krediitkaardimakse teenuse osutaja tasu Teenusega seotud arvelduse eest;Barking OÜ on äriühing, registrikood 12801774, asukoht Pärnu mnt. 148, Tallinn 11317;
   2. Broneerimistasu on tasu Parkimiskoha broneerimise eest. Seaduses sätestatud juhul lisandub Broneerimistasule käibemaks;
   3. Kaardirakendus on Mobiilirakenduse komponent, millel kuvatakse asukohapõhiselt vabad Parkimiskohad ja nende kasutusse andmise tingimused (Parkimisperiood, Parkimistasu jm);
   4. Kasutaja on isik, kes sõlmib Teenust kasutades Mobiilirakenduse kaudu Parkimislepingu. Barking OÜ tuvastab Kasutaja telefoninumbri alusel;
   5. Kinnitus on Barking OÜ poolt Mobiilirakenduse kaudu edastatav teade, mis kinnitab Teenuse osutamisega seotud üksikasju, millel võib olla õiguslik tähendus (Parkimislepingu sõlmimine, Parkimisaja algus või lõpp vmt.);
   6. Leppetrahv on Mobiilirakenduses sätestatud rahasumma, mida Kasutaja kohustub tasuma juhul, kui ta ei vabasta Parkimiskohta Parkimisperioodi lõpuks;
   7. Mobiilirakendus on Barking mobiilirakendus, mille kaudu Kasutajad sõlmivad Parkimislepinguid, maksavad Parkimistasu ja avavad Tõkise;
   8. Modem on mobiilseadme või Interneti kaudu juhitav seade (modem), mis võimaldab avada Parkimislepingu esemeks olevale Parkimiskohale juurdepääsu piirava Tõkise;
   9. Parkimiskoha valdaja on isik, kes on andnud Barking OÜ-le õiguse anda Parkimiskoht Teenuse osutamiseks edasi Kasutajate kasutusse;
   10. Parkimisaeg on ajavahemik Parkimisperioodi piires, mille vältel Kasutajal on õigus Parkimiskohta kasutada. Parkimisaeg algab, kui Kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise alustamisest ja lõppeb, kui Kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise lõpetamisest või Parkimisperioodi lõppemisel, kui see saabub varem;
   11. Parkimiskoht on üldsusele piiratud või piiramata juurdepääsuga ja eristatavalt tähistatud mootorsõiduki parkimiskoht, mille suhtes Parkimiskoha valdaja on andnud Barking OÜ-le õiguse anda see edasi Kasutajate (all)kasutusse;
   12. Parkimisleping on Barking OÜ ja Kasutaja vahel sõlmitud tähtajaline leping Parkimiskoha tasu (Parkimistasu) eest kasutamiseks;
   13. Parkimisperiood on Parkimiskoha valdaja poolt määratud ajavahemik, mille vältel on Kasutajatel võimalik Parkimiskohta Parkimislepingu alusel mootorsõiduki parkimiseks kasutada;
   14. Parkimistasu on Parkimislepingu järgne tasu Parkimiskoha kasutamise eest. Seaduses sätestatud juhul lisandub Parkimistasule käibemaks;
   15. Parkimistingimused on Barking OÜ poolt Mobiilirakenduses avaldatud tingimused, millele vastavalt on Kasutajatel õigus Parkimiskohta kasutada. Parkimistingimused on avaldatud SIIN;
   16. Tõkis on Parkimiskohale sisenemist või sealt väljumist tõkestav värav, tõkkepuu vmt tehniline seade, mille avamine toimub Mobiilirakenduse kaudu.
  HINNAD, TASUD JA LEPPETRAHV
  1. Parkimistasu. Kasutaja tasub Parkimiskoha kasutamise eest Mobiilirakenduses näidatud Parkimistasu. Parkimistasu tasumine toimub mobiilimakse või krediitkaardimaksena peale parkimise lõpetamist. Parkimistasu arvestatakse vastavalt Parkimisaja pikkusele.
  2. Broneerimistasu. Kasutaja tasub Parkimiskoha broneerimisel Mobiilirakenduses märgitud Broneerimistasu. Broneerimistasu arvestatakse vastavalt Parkimislepingu sõlmimise ja Parkimisaja alguse vahelise ajavahemiku pikkusele või fikseeritud summana järgmiselt:
   1. kui Parkimisaeg algab 15 minuti jooksul alates Parkimislepingu sõlmimisest, Broneerimistasu ei rakendu;
   2. kui Kasutaja taganeb Parkimislepingust 15 minuti jooksul peale sõlmimist, on Broneerimistasu suuruseks Mobiilirakenduses sätestatud fikseeritud summa;
   3. kui Kasutaja taganeb Parkimislepingust peale 15 minuti möödumist alates Parkimislepingu sõlmimisest, on Broneerimistasu suuruseks Mobiilirakenduses sätestatud Broneerimistasu täismäär;
   4. Kasutaja tasub Broneerimistasu koos Parkimistasuga peale Parkimise lõpetamist. Kasutaja, kes ei tagane Parkimislepingust ega teata parkimise alustamisest, tasub Broneerimistasu summas, mis võrdub 2 tunni Parkimistasuga.
  3. Arveldustasu. Parkimistasule ja Broneerimistasule lisandub arveldusteenuse (mobiili- või krediitkaardimakse teenuse) osutaja tasu arvelduse eest. Arveldustasu suurus on ära toodud Mobiilirakenduses.
  4. Leppetrahv. Kasutaja, kes ei vabasta Parkimiskohta Parkimisaja lõpuks, kohustub tasuma Leppetrahvi, mille summa on avaldatud Teeninduskeskkonnas ja Mobiilirakenduses. Leppetrahvile lisandub Arveldustasu. Barking OÜ-l on õigus seadistada Modem selliselt, et ta ei ava Tõkist enne Leppetrahvi tasumist. Barking OÜ edastab Kasutajate poolt tasutud Leppetrahvi summad, millest on maha arvatud Arveldustasu ja Teenustasu, Parkimiskoha valdajale koos Parkimistasuga punktis 2.2 sätestatud tingimustel.
  5. Sidekulud. Kasutaja kannab ise oma sidevahendi abil Mobiilirakenduse ja Teenuse kasutamisega seotud kulud vastavalt sideteenuse osutajatega sõlmitud lepingutele.
  PARKIMISLEPINGU SÕLMIMINE JA TINGIMUSED
  1. Parkimislepingu sõlmimine. Teenuse kasutamiseks ja Parkimislepingute sõlmimiseks on Kasutajal vajalik:
   1. laadida alla ja käivitada oma sidevahendis Mobiilirakendus;
   2. esitada Mobiilirakenduses küsitud andmed;
   3. valida Kaardirakenduses kuvatavate Parkimiskohtade hulgast sobiv vaba Parkimiskoht;
   4. vastavalt Mobiilirakenduses kuvatud valikutele ja tingimustele Parkimiskoht broneerida hilisemaks kasutuseks või alustada parkimist kohe.Parkimisleping loetakse sõlmituks, kui Barking OÜ on saanud Mobiilirakenduse kaudu kätte Kasutaja teate parkimise alustamise või Parkimiskoha broneerimise kohta (s.o. seda loetakse Kasutaja tahteavalduseks sõlmida Parkimisleping Mobiilirakenduses sätestatud tingimustel). Barking OÜ saadab viivitamatult Kasutajale Mobiilirakenduse kaudu Kinnituse Parkimislepingu sõlmimise ja selle oluliste tingimuste (Parkimiskoha asukoht, Parkimisaja algus, Broneerimis- või Parkimistasu määr).
  2. Broneerimine. Parkimiskoha broneerimisel:
   1. kuvatakse Parkimiskoht Kaardirakendusel „Broneerituna“ ning teistel isikutel ei ole kuni Parkimislepingust taganemise või Parkimisaja lõpuni võimalik sama Parkimiskoha suhtes Parkimislepingut sõlmida;
   2. Kasutajal on õigus Parkimislepingust Mobiilirakenduse kaudu 15 minuti jooksul taganeda kuni parkimise alustamiseni, tasudes eelnevalt Broneerimistasu;
   3. Kasutajale, kes on Parkimiskoha broneerinud, hakkab Parkimisaeg ja Parkimistasu arvestus kulgema hetkest, mil ta teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise alustamisest;
   4. Broneering tühistub (Parkimislepingu muutub kehtetuks) automaatselt, kui Kasutaja pole teatanud parkimise alustamisest broneeritud Parkimiskohal 15 minuti jooksul peale Parkimislepingu sõlmimist, ning sel juhul on Kasutaja kohustatud tasuma Broneerimistasu p. 2.4 sätestatud ulatuses. Barking OÜ-l on õigus blokeerida Mobiilirakenduse kasutamine kuni Kasutaja Broneerimistasu tasunud.
  3. Parkimisaja algus. Parkimisaeg hakkab kulgema hetkest, mil Kasutaja teatab parkimise alustamisest Mobiilirakenduse kaudu.
  4. Parkimisaja lõpp. Kasutaja õigus Parkimiskohta kasutada lõppeb Parkimisaja lõppemisel. Parkimisaeg kulgeb kuni hetkeni, mil Kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise lõpetamisest, kuid hiljemalt Parkimisperioodi lõppemisel.
  5. Tõkise avamine. Kui Parkimiskohale sisenemine või sealt väljumine on piiratud Tõkisega, loob Mobiilirakendus Kasutajale võimaluse avada parkimise alustamisel ja lõpetamisel Tõkis Mobiilirakenduse kaudu. Barking OÜ-l on õigus seadistada Modem selliselt, et see ei ava Tõkist enne kinnituse saamist arveldusteenuse osutajalt Parkimistasu, Broneerimistasu, muude Parkimislepingust tulenevate tasude ja Leppetrahvi tasumise kohta.
  6. Parkimiskoha kasutamise tingimused. Kasutaja on kohustatud järgima Parkimiskoha kasutamisel Parkimistingimusi.
  7. Teiste parkimiskorraldajate teenused. Kui selline võimalus on Mobiilirakenduses Kasutajale kättesaadavaks tehtud, võimaldab Barking OÜ Mobiilirakenduse kaudu teatada (nt SMS teade) parkimise alustamisest ja lõpetamisest teiste parkimiskorraldajate poolt vallatavates parklates. Sellisel juhul ei sõlmita Parkimislepingut Barking OÜ ja Kasutaja vahel ning Teenus sisaldab üksnes Barking OÜ poolt vastavate teadete edastamist teistele parkimiskorraldajatele.
  8. Täiendavad Teenused. Juhul, kui selline võimalus on Teeninduskeskkonnas kättesaadavaks tehtud, võimaldab Barking OÜ Kasutajatele täiendavaid Teenuseid, nt ettemakstud tähtajalisi parkimiskaarte, mis annavad õiguse kasutada kindlaksmääratud piirkonnas asuvaid Parkimiskohti jmt. Täiendavale Teenusele kohaldatakse käesolevaid Üldtingimusi ulatuses, milles need ei ole vastuolus vastava täiendava Teenuse Teeninduskeskkonnas ja Mobiilirakenduses avaldatud tingimustega.
  MUUD TINGIMUSED
  1. Piiratud vastutus. Barking OÜ vastutus Kasutaja ees on piiratud. Barking OÜ vastutab Kasutaja ees üksnes juhul, kui Kasutajal ei ole võimalik Parkimiskohale siseneda ega sealt väljuda seoses Mobiilirakenduse või Modemi tõrkega, mis tuleneb Barking OÜ-st. Barking OÜ kohustus hüvitada Kasutajale tekkinud kahju on piiratud Kasutaja poolt konkreetse Parkimislepingu alusel tasutud Parkimistasu, Broneerimistasu või muude Parkimislepingust tulenevate tasude kogusummaga. Barking OÜ ei vastuta mistahes kaudse või mittevaralise kahju eest, mille on põhjustanud häire Teenuse osutamisel. Barking OÜ ei vastuta ka mistahes kahju eest, mis tuleneb üldisest või teiste isikute tegevusest põhjustatud side- või elektrivarustuse häiretest ja katkestusest.
  2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teenuse osutamiseks on Barking OÜ-l vajalik töödelda Kasutaja isikuandmeid. Mobiilirakenduse esmakordsel allalaadimisel ja käivitamisel kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Barking OÜ isikuandmete töötlemise tingimustega ning annab Barking OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt Barking OÜ isikuandmete töötlemise tingimustele. Nõusolek on tagasivõetav. Nõusoleku tagasivõtmise korral on Barking OÜ-l õigus peatada Teenuse osutamine.
  3. Nõusolek otsepostitusteks. Mobiilirakenduse esmakordsel allalaadimisel ja käivitamisel kinnitab Kasutaja, et ta annab Barking OÜ-le nõusoleku endale otsepostitusega kommertsteadaannete saatmiseks. Otsepostitus on igasugune teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama Barking OÜ kaupade või teenuste pakkumist või tõstma Barking OÜ mainet. Info, mis on seotud Teenuse osutamise või haldamisega, ei ole Otsepostitus. Nõusolek hõlmab ka nõusolekut Barking OÜ koostööpartnerist kolmanda isiku info (sh reklaami) saamiseks, kui see on seotud või osa Barking OÜ pakkumisest (näiteks reklaami bänner uudiskirja osana). Koostööpartner ei saa oma kasutusse Kasutaja andmeid, kui Kasutaja ei ole andnud selleks selgesõnalist nõusolekut. Kasutaja võib oma nõusoleku Otsepostitusi või reklaami edastamiseks tagasi võtta, teatades sellest Barking OÜ-le Üldtingimuste punktis 6 toodud kontaktandmetel.
  4. Nõuete loovutamine. Barking OÜ-l on õigus loovutada Parkimislepingust tulenevad nõuded Kasutaja vastu kolmandale isikule (nt. inkassoteenuste osutajale).
  5. Üldtingimuste muutmine. Barking OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi ning nende tegelikku rakendamist. Muutmisest teavitab Barking OÜ Kasutajale ette vähemalt üks kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.
  6. Kontaktandmed. Barking OÜ kontaktandmed on: e-posti aadress info@barking.ee, aadress Pärnu mnt. 148, Tallinn 11317, telefon +372 58114001.

Kuukaardi tellimus

Kuukaardi tellimus