Parkimistingimused

 1. Parkimislepingu sõlminud Kasutaja kohustub kasutama Parkimiskohti alljärgnevatel tingimustel:

  1. Parkimisaja algus. Parkimisaeg hakkab kulgema hetkest, mil Kasutaja teatab parkimise alustamisest Mobiilirakenduse kaudu.
  2. Parkimisaja lõpp. Kasutaja õigus Parkimiskohta kasutada lõppeb Parkimisaja lõppemisel. Parkimisaeg kulgeb kuni hetkeni, mil Kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise lõpetamisest. Kui Kasutaja ei teata parkimise lõpetamisest, loetakse, et Parkimisaeg kestab kuni Parkimisperioodi möödumiseni. Barking OÜ ei ole kohustatud Parkimistasu alandama või hüvitama mistahes kulusid või kahju, mis tuleneb sellest, kui Kasutaja ei teata Parkimiskohalt lahkumisel Mobiilirakenduse kaudu Parkimisaja lõppemisest;
  3. Tõkise avamine. Kui Parkimiskohale sisenemine või sealt väljumine on piiratud Tõkisega, tehakse Tõkise avamine parkimise alustamisel ja lõpetamisel võimalikuks Mobiilirakenduse kaudu. Barking OÜ-l on õigus seadistada Modem selliselt, et Tõkis ei avane enne kinnituse saamist arveldusteenuse osutajalt Parkimistasu, Broneerimistasu, muude Parkimislepingust tulenevate tasude ja Leppetrahvi tasumise kohta.
  4. Sõiduki parkimine. Kasutaja on kohustatud:
   1. kasutama Parkimiskohta üksnes normaalmõõtmetes omal jõul liikuva registreeritud sõiduauto ilma haagiseta parkimiseks;
   2. kasutama Parkimiskohta üksnes Kasutaja poolt Mobiilirakenduses märgitud registreerimisnumbriga sõiduki parkimiseks;
   3. parkimisel tegutsema mõistlikult viisil, mis kõige vähem häirib teisi isikuid;
   4. kasutama Parkimiskohta üksnes Kasutaja poolt Mobiilirakenduses märgitud registreerimisnumbriga sõiduki parkimiseks;
   5. Kui Parkimiskoht on hõivatud või Parkimiskoha kasutamine on muul viisil füüsiliselt takistatud selliselt, et Kasutajal ei ole võimalik mootorsõidukit Parkimiskohale parkida:
    1. kohustub Kasutaja teatama sellest Mobiilirakenduses toodud kontaktidel Barking OÜ-le, kes edastab teate Parkimiskoha valdajale;
    2. kui 15 minuti jooksul ei ole takistust kõrvaldatud (Parkimiskohta vabastatud), on Kasutajal õigus Mobiilirakenduse kaudu Parkimislepingust taganeda, kusjuures sellisel juhul ei ole Kasutajal kohustust Parkimistasu ega Broneerimistasu tasuda.
   6. järgima Parkimiskoha kasutamisel Parkimislepingu tingimusi, Üldtingimusi ning seadusest tulenevaid nõudeid ning Parkimiskoha suhtes kehtivaid sisekorraeeskirju ja kinnistu või ehitise valdaja ühekordseid korraldusi.
  5. Parkimiskoha vabastamine. Parkimisaja lõppemisel on Kasutaja kohustatud tasuma Üldtingimustest tulenevad tasud ning Parkimiskoha vabastama. Kui Kasutaja ei vabasta Parkimiskohta Parkimisaja lõpuks (s.h. juhul, kui Kasutaja on Mobiilirakenduse kaudu tasunud Parkimistasu ja/või avanud Tõkise, kuid faktiliselt jätkab Parkimiskoha kasutamist), on Kasutaja kohustatud tasuma Leppetrahvi ning hüvitama Parkimiskoha valdajale täies ulatuses sellest tekkinud kahju ning kulutused. Kasutaja loetakse Parkimislepingust tulenevad kohustused täitnuks juhul, kui ta on Mobiilirakenduse kaudu tasunud Üldtingimustes sätestatud tasud ja Leppetrahvi ning oma sõidukiga Parkimiskohalt lahkunud.

Kuukaardi tellimus

Kuukaardi tellimus