Üldtingimused parkimiskoha valdajale

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Kohaldatavus. Käesolevad Üldtingimused on Barking OÜ ja Internetileheküljel https://barking.ee asuva Teeninduskeskkonna kaudu Parkimiskoha valdajana Barking OÜ poolt osutatavate Teenuste kasutajateks registreerunud isikute vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa. Leping Barking OÜ ja Parkimiskoha valdaja vahel loetakse sõlmituks Parkimiskoha valdaja poolt Lepingu tingimustele nõustumuse andmisega Teeninduskeskkonnas.
  2. Lepingu ese. Lepingu alusel annab Parkimiskoha valdaja Parkimiskohti Barking OÜ-le Teeninduskeskkonnas määratud tingimustel kasutada eesmärgiga anda need Mobiilirakenduse kaudu Kasutajate allkasutusse.
  3. Teenus. Barking OÜ poolt osutatava teenuse sisuks on teha Kasutajatele Mobiilirakenduse kaudu võimalikuks kasutada vabu Parkimiskohti, s.h. Parkimiskohtade broneerimine, reaalajas Parkimisaja fikseerimine, Parkimistasu ja muude Üldtingimustes sätestatud tasude tasumise korraldamine ning Modemi kaudu Parkimiskohale sisenemise ja sealt väljumise võimaldamine. Teenus ei hõlma Barking OÜ kohustust tagada ega vastutust selle eest, et Parkimiskoha valdaja poolt esitatud info on õige ega seda, et Kasutajal on reaalselt võimalik Parkimiskohal parkida (s.o. Parkimiskoht on tegelikkuses vaba, parkimine ei ole teiste isikute poolt või muul viisil takistatud ja Parkimiskoht vastab heakorra- ja ohutusnõuetele).
  4. Lepingu pooled. Lepingu poolteks on Parkimiskoha valdaja kasutusseandjana ja Barking OÜ kasutajana.
  5. Õigusaktid. Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Lepinguga tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised teenuse osutamist või Lepingu poolte vahelist õigussuhet muul viisil reguleerivad õigusaktid.
  6. Isiku tuvastamine ja andmed. Barking OÜ tuvastab Parkimiskoha valdaja isiku Kasutajakonto loomisel Teeninduskeskkonnas ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu ning sellele järgnevalt igakordsel Kasutajakontole sisselogimisel kasutajatunnuse ja salasõna alusel. Parkimiskoha valdaja kohustub Lepingu sõlmimisel ja täitmisel edastama Barking OÜ-le enda kohta ainult õiged andmed ning andmete muutumisel neid Teeninduskeskkonna kaudu viivitamatult korrigeerima.
  7. Barking OÜ ülesütlemisõigus. Barking OÜ-l on õigus Leping sanktsioonideta üles öelda ning lõpetada Teenuse osutamine kui:
   1. Barking OÜ-le saab teatavaks, et mistahes Barking OÜ-st mittetuleneval põhjusel ei ole Kasutajatel võimalik Parkimiskohta füüsiliselt kasutada (s.o. Parkimiskohal parkimine ei ole mõistlikult võimalik);
   2. Barking OÜ poolt Teenuse osutamiseks kaasatud kolmandad isikud lõpetavad asjaomase teenuse osutamise või lõpetavad selle teenuse kasutamise Parkimiskoha valdajatele või Kasutajatele kättesaadavaks tegemise;
   3. Parkimiskoha valdaja rikub oluliselt Üldtingimusi või jätab muu rikkumise selleks määratud tähtaja jooksul kõrvaldamata.
  8. Parkimiskoha valdaja ülesütlemisõigus. Parkimiskoha valdajal on õigus Leping sanktsioonideta üles öelda kui valdaja teatab sellest Barking OÜ-le kirjalikult kolm (3) kuud ette.
  9. Barking OÜ kohustused Lepingu lõppemisel. Lepingu lõppemisel, s.h. Lepingust taganemisel või ülesütlemisel, edastab Barking OÜ Lepingu kehtivuse aja vältel Kasutajate poolt tasutud, kuid veel edastamata Parkimistasude, Broneerimistasude ja Leppetrahvi summad vastavalt Üldtingimuste punktile 2. Lepingu lõppemisel on Barking OÜ-l õigus viivitamatult blokeerida Teeninduskeskkonna ja Mobiilirakenduse ja/või Modemi kasutamine ning Parkimiskoha valdaja kasutusse antud Modem demonteerida, s.h. võtta Modem oma valdusse.
  10. Mõisted. Üldtingimustes, Parkimislepingutes ja Parkimistingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Arveldustasu on mobiili- või krediitkaardimakse teenuse osutaja tasu Teenusega seotud arvelduse eest;
   2. Barking OÜ on äriühing, registrikood 12801774, asukoht Estonia pst 5, Tallinn, 10143.
   3. Broneerimistasu on tasu Parkimiskoha broneerimise eest. Seaduses sätestatud juhul lisandub Broneerimistasule käibemaks;
   4. Kaardirakendus on Mobiilirakenduse komponent, millel kuvatakse asukohapõhiselt vabad Parkimiskohad ja nende kasutusse andmise tingimused;
   5. Kasutaja on isik, kes sõlmib Mobiilirakenduse kaudu Barking OÜ-ga Parkimislepingu Parkimiskoha kasutamiseks. Barking OÜ tuvastab Kasutaja telefoninumbri alusel;
   6. Kasutajakonto on Parkimiskoha valdajale Teeninduskeskkonnas loodud konto, millega Parkimiskoha valdaja ennast identifitseerib ning millele sisselogimine on vajalik Parkimiskoha kasutusse andmise tingimuste määramiseks, andmete muutmiseks ning muude Teenusega seotud toimingute tegemiseks;
   7. Kinnitus on Barking OÜ poolt edastatav teade, mis kinnitab Teenuse osutamisega seotud üksikasju, millel võib olla õiguslik tähendus (Lepingu sõlmimine, Parkimisaja algus või lõpp vmt);
   8. Leping on Barking OÜ ja Parkimiskoha valdaja vahel sõlmitud leping Teenuste osutamiseks ja Parkimiskoh(t)a(de) kasutusse (rendile) andmiseks;
   9. Leppetrahv on Teeninduskeskkonnas ja Mobiilirakenduses sätestatud rahasumma, mida Kasutaja kohustub tasuma Parkimiskoha valdajale juhul, kui ta ei vabasta Parkimiskohta Parkimisperioodi lõpuks;
   10. Mobiilirakendus on Barking mobiilirakendus, mille kaudu Kasutajad sõlmivad Parkimislepinguid, maksavad Parkimistasu ja avavad Tõkise;
   11. Modem on mobiilseadme või Interneti kaudu juhitav seade (modem), mis võimaldab avada Parkimislepingu esemeks olevale Parkimiskohale juurdepääsu piirava Tõkise;
   12. Parkimiskoha valdaja on isik, kes sõlmib Teeninduskeskkonna kaudu Barking OÜ-ga Lepingu ja annab Parkimiskoha vastavalt Üldtingimustele Barking OÜ kasutusse;
   13. Parkimisaeg on ajavahemik Parkimisperioodi piires, mille vältel Kasutajal on õigus Parkimiskohta kasutada. Parkimisaeg algab, kui Kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise alustamisest ja lõppeb, kui kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise lõpetamisest või Parkimisperioodi lõppemisel, kui see saabub varem;
   14. Parkimiskoht on üldsusele piiratud või piiramata juurdepääsuga ja eristatavalt tähistatud mootorsõiduki parkimiskoht, mille Parkimiskoha valdaja on andnud Barking OÜ-le kasutusse õigusega anda see edasi Kasutajate (all)kasutusse;
   15. Parkimisleping on Barking OÜ ja Kasutaja vahel sõlmitud määratud ajaga allkasutusleping Parkimiskoha tasu eest kasutamiseks;
   16. Parkimisperiood on Parkimiskoha valdaja poolt määratud ajavahemik, mille vältel Barking OÜ-l õigus Parkimiskohta Lepingu alusel kasutada, s.o. anda Parkimislepingute alusel Kasutajatele kasutada mootorsõiduki parkimiseks;
   17. Parkimistasu on tasu, mida Kasutaja maksab Barking OÜ-le Parkimiskoha kasutamise eest. Parkimistasu suuruse määrab Barking OÜ ning see kuvatakse koos muu infoga Parkimiskoha kohta Kaardirakendusel. Parkimistasu arvestatakse vastavalt Parkimisaja pikkusele. Seaduses sätestatud juhul lisandub Parkimistasule käibemaks;
   18. Parkimistingimused on Barking OÜ poolt Teeninduskeskkonnas ja Mobiilirakenduses avaldatud tingimused, millele vastavalt on Barking OÜ-l õigus anda Parkimiskohad Kasutajatele kasutada. Parkimistingimused on avaldatud SIIN;
   19. Tasu on tasu, mida Barking OÜ tasub Parkimiskoha valdajale Lepingu alusel Parkimiskohtade kasutamise eest vastavalt Üldtingimustele. Seaduses sätestatud juhul lisandub Tasule käibemaks;
   20. Teeninduskeskkond on veebiaadressil https://barking.ee asuv Barking OÜ teeninduskeskkond, mille kaudu toimub Teenuse osutamine Parkimiskoha valdajale;
   21. Teenus on Üldtingimuste p. 3 kirjeldatud teenus;
   22. Teenustasu on Parkimiskoha valdaja poolt Barking OÜ-le Teenuse kasutamise eest makstav tasu. Seaduses sätestatud juhul lisandub Teenustasule käibemaks;
   23. Tõkis on Parkimiskohale sisenemist või sealt väljumist tõkestav värav, tõkkepuu vmt tehniline seade, mille avamine toimub Mobiilirakenduse kaudu.
 1. HINNAD, TASUD JA LEPPETRAHV
  1. Teenustasu. Barking OÜ poolt osutatav Teenus on tasuline. Teenustasu suuruseks on 30% ühe kalendrikuu jooksul Kasutajate poolt Parkimiskoha kasutamise eest tasutud Parkimistasu summast. Barking OÜ-l on õigus Teenustasu suurust muuta, teatades sellest Teeninduskeskkonna kaudu ette vähemalt 30 päeva.
  2. Tasu. Barking OÜ tasub Parkimiskoha valdajale Lepingu alusel Parkimiskoha kasutamise eest Tasu. Tasu suuruseks on Kasutajate poolt Parkimiskoha kasutamise eest kalendrikuu jooksul tasutud Parkimistasu ja Broneerimistasu kogusumma, millest on maha arvatud Teenustasu. Barking OÜ tasub Tasu kord kuus kalendrikuule vahetult järgneva kalendrikuu 25. kuupäevaks Parkimiskoha valdaja pangakontole.
 2. LEPINGU SÕLMIMINE JA PARKIMISKOHA KASUTAMISE TINGIMUSED
  1. Lepingu sõlmimine. Lepingu sõlmimiseks tuleb Parkimiskoha valdajal:
   1. registreerida end Parkimiskoha valdajana Teeninduskeskkonnas, esitades Barking OÜ poolt selleks küsitava teabe ning andes nõustumuse Lepingu sõlmimiseks vastavalt Üldtingimustele;
   2. osta Barking OÜ-lt Modem või sõlmida Modemi kasutusse andmise leping, kui selline võimalus on Teeninduskeskkonnas kättesaadavaks tehtud, ning tellida Barking OÜ-lt Modemi paigaldamine ja seadistamine Parkimiskoha asukohas;
   3. määrata Üldtingimuste punktis 2 sätestatud andmed;
   4. edastada Teeninduskeskkonna kaudu Kinnitus Lepingu sõlmimiseks Barking OÜ-ga vastavalt Üldtingimustele ja Teeninduskeskkonna kaudu esitatud andmetele.
  2. Parkimiskohtade andmed. Parkimiskoha valdajal on Teeninduskeskkonnas võimalik Lepingu sõlmimisel ning selle kehtivuse ajal määrata järgmised Parkimiskohta puudutavad andmed:
   1. Parkimiskoha asukoht (aadressina ja Google Maps koordinaatidena) ning vajadusel täpsustused Parkimiskoha juurdepääsu ja kinnistu- või hoonesisese paiknemise kohta;
   2. Parkimiskoha number või muu identifitseeriv tähistus (olemasolul);
   3. Parkimisperiood (alguse- ja lõpu kellaaeg);
   4. muud Teeninduskeskkonnas küsitud andmed.
  3. Parkimiskohtade kuvamine Kaardirakenduses. Barking OÜ kuvab punktis 3.2 loetletud info Kaardirakendusel ning võimaldab Kasutajatel Mobiilirakenduse kaudu sõlmida Parkimislepinguid ning tasuda Parkimistasu ja muud Parkimislepingutest tulenevaid maksed. Peale Parkimislepingu sõlmimist kuvatakse Parkimiskoht Kaardirakendusel „hõivatuna“ või „broneerituna“ kuni Parkimisaja lõpuni või kuni Kasutaja on Parkimislepingust taganenud.
  4. Info Parkimislepingute kohta. Kui Parkimiskoha valdaja ei ole Teeninduskeskkonnas määranud teisiti, saadab Barking OÜ Parkimiskoha valdaja e-posti aadressile teated Parkimislepingute sõlmimise ja/või broneeringute kohta. Info Parkimislepingute ja broneeringute kohta (nii reaalajas kui ajaloona) on kättesaadav ka Teeninduskeskkonnas.
  5. Parkimiskoha kasutamise tingimused. Barking OÜ-l on õigus anda Parkimiskohad Kasutajatele allrendile Parkimistingimustel.
 3. MUUD TINGIMUSED
  1. Piiratud vastutus. Barking OÜ vastutus Lepingu rikkumise korral on piiratud Lepingu kohaselt Parkimiskoha valdajale tasumisele kuuluvate, kuid Barking OÜ poolt nõuetekohaselt tasumata Rendi summaga. Barking OÜ ei vastuta mistahes kaudse (saamata jäänud tulu) või mittevaralise kahju eest, mille on põhjustanud häire Teenuse osutamisel. Barking OÜ ei vastuta ka mistahes kahju eest, mis tuleneb üldisest või teiste isikute tegevusest põhjustatud side- või elektrivarustuse häiretest ja katkestusest. Barking OÜ ei vastuta ka Kasutaja poolt Parkimiskoha kasutamisel Parkimiskoha valdajale tekitatud kahju eest.
  2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teenuse osutamiseks on Barking OÜ-l vajalik töödelda Parkimiskoha valdaja isikuandmeid. Lepingu sõlmimisega või Kasutajakonto loomisega kinnitab Parkimiskoha valdaja, et on tutvunud Barking OÜ isikuandmete töötlemise tingimustega ning annab Barking OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt Barking OÜ isikuandmete töötlemise tingimustele. Nõusolek on tagasivõetav. Nõusoleku tagasivõtmise korral on Barking OÜ-l õigus peatada Teenuse osutamine ja Leping üles öelda.
  3. Nõusolek otsepostitusteks. Lepingu sõlmimisega või Kasutajakonto loomisega annab Parkimiskoha valdaja Barking OÜ-le nõusoleku endale otsepostitusega kommertsteadaannete saatmiseks. Otsepostitus on igasugune teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama Barking OÜ kaupade või teenuste pakkumist või tõstma Barking OÜ mainet. Info, mis on seotud Teenuse osutamise, haldamise või Lepingu täitmisega, ei ole Otsepostitus. Nõusolek hõlmab ka nõusolekut Barking OÜ koostööpartnerist kolmanda isiku info (sh reklaami) saamiseks, kui see on seotud või osa Barking OÜ pakkumisest (näiteks reklaami bänner uudiskirja osana). Koostööpartner ei saa oma kasutusse Parkimiskoha valdaja andmeid, kui Parkimiskoha valdaja ei ole andnud oma andmete edastamiseks otsest ja selgesõnalist nõusolekut. Parkimiskoha valdaja võib oma nõusoleku Otsepostitusi või reklaami edastamiseks tagasi võtta, teatades sellest Barking OÜ-le Üldtingimuste punktis 7 toodud kontaktandmetel.
  4. Heastamine. Parkimiskoha valdaja annab Barking OÜ-le viimase soovi korral võimaluse mõistliku aja vältel omal kulul heastada või vähendada mistahes Lepingu rikkumisega kaasneda võivat kahju.
  5. Tarbija kaebused. Kui Barking OÜ ei ole tarbija kaebust lahendanud või tarbija ei nõustu Barking OÜ lahendusega, võib tarbija esitada kaebuse Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjonile või kohtule.
  6. Üldtingimuste muutmine. Barking OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi ja Parkimistingimusi ning nende tegelikku rakendamist. Muutmisest teavitab Barking OÜ Parkimiskoha valdajale ette Teeninduskeskkonnas või muul viisil vähemalt üks (1) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.
  7. Kontaktandmed. Barking OÜ kontaktandmed on: e-posti aadress info@barking.ee, aadress Pärnu mnt. 148, 11317, Tallinn, telefon +372 58114001.

Kuukaardi tellimus

Kuukaardi tellimus